2_02 2_04
2_06

FAQ - Poddziałanie 6.1.1

dot1 Celem ułatwienia dotarcia do informacji oraz uzyskania wyjaśnień w kwestiach niejednoznacznych, związanych z wdrażaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczamy w tym miejscu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby, zainteresowane pomocą w tej formie, mogą zgłaszać swoje pytania dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków EFS drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . 1. Czy można w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL realizować projekt obejmujący staże/praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych dziennych?


 2. Czy uczestnikiem projektu może zostać osoba, która czasowo zawiesiła działalność gospodarczą?


 3. Czy ze stażu może skorzystać osoba, która wcześniej uczestniczyła w stażu organizowanym przez PUP?


 4. Czy w przypadku, gdy w projekcie założono organizację kilku rodzajów szkoleń, na które będzie ogłoszona odrębna rekrutacja mogą się zgłosić te same osoby i wziąć udział w kilku szkoleniach?

 

  5. Jakie grupy docelowe są kwalifikowalne w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 6. Czy uczestnikami projektów w ramach Podziałania 6.1.1 PO KL mogą być rolnicy i domownicy rolników zarejestrowani jako bezrobotni ubezpieczeni w KRUS?

 

belka_687_id

 

1. Czy można w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizować projekt obejmujący staże/praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych dziennych?

W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL nie jest możliwe objęcie wsparciem uczniów/słuchaczy szkół dziennych, w tym również dziennych szkół zawodowych oraz studentów studiów dziennych.

 

belka_687_id

 


2. Czy uczestnikiem projektu może zostać osoba, która czasowo zawiesiła działalność gospodarczą?

Osoba, która zarejestrowała działalność gospodarczą, nawet jeśli ją czasowo zawiesiła, nie spełnia warunku pozostawania bez zatrudnienia - nie może więc zostać uczestnikiem projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy  PO KL.

 

belka_687_id

 

3. Czy ze stażu może skorzystać osoba, która wcześniej uczestniczyła w stażu organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy?

Nie ma wytycznych zabraniających obejmowania wsparciem osób, które wcześniej uczestniczyły w formach aktywizacji zawodowej oferowanych przez PUP. Każdorazowo jednak, mając na uwadze pożądaną efektywność realizowanego projektu (podjęcie zatrudnienia przez uczestników), należy rozważyć zasadność objęcia uczestnika projektu wsparciem, które wcześniej nie przyniosło pożądanych rezultatów.

 

belka_687_id

 

 

4. Czy w przypadku, gdy w projekcie założono organizację kilku rodzajów szkoleń, na które będzie ogłoszona odrębna rekrutacja mogą się zgłosić te same osoby i wziąć udział w kilku szkoleniach?

Formalnie nie ma przeciwwskazań do objęcia uczestników projektu wsparciem w postaci dwóch lub więcej szkoleń o różnym zakresie merytorycznym. Decyzja należy do wnioskodawcy i każdorazowo powinna być uzależniona od celów projektu oraz założonych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu. Należy jednak pamiętać, iż osoba, która weźmie udział w kilku formach wsparcia w ramach projektu (np. w dwóch szkoleniach) nie może zostać wykazana dwukrotnie w części sprawozdawczej wniosku o płatność - każda osoba fizyczna liczona jest jeden raz.

 

belka_687_id

 

5. Jakie grupy docelowe są kwalifikowalne w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, projekty realizowane
w ramach Poddziałania 6.1.1 muszą być skierowane do:
- osób  pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne).
W szczególności są to osoby należące do jednej lub kilku poniższych grup docelowych:

  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
  • osoby do 25 roku życia,
  • osoby po 45 roku życia,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko –  wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą,
  • osoby niepełnosprawne (bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych),
  • instytucje rynku pracy i ich pracownicy
  • podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym

Szczegóły na temat kwalifikowalności grup docelowych w bieżących konkursach określa zawsze aktualna Dokumentacja Konkursowa.

 

belka_687_id

 

6. Czy uczestnikami projektów w ramach Podziałania 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy mogą być rolnicy i domownicy rolników zarejestrowani jako bezrobotni ubezpieczeni w KRUS?

Zgodnie  z wytyczną  Instytucji  Zarządzającej  z  dnia 25  marca 2009 roku rolnicy i domownicy rolników ubezpieczeni w KRUS, którzy zarejestrowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni (zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 2 lit d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) mogą zostać objęci wsparciem w ramach Poddziałania 6.1.1. Jednakże w sytuacji, w której rolnicy i domownicy rolników ubezpieczeni w KRUS nie spełniają warunku, o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 lit d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwalifikują się co do zasady do objęcia wsparciem w ramach trzeciego typu projektów w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL.

Poprawiony: wtorek, 28 sierpnia 2012 07:01
 


Link do strony gokl gov pl
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego dotyczący funduszy
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego
Link do strony roefs pl
Link do strony regionalnego ośrodka pomocy społecznej w toruniu
Link do strony polska w ue
Link do strony mapy projektów urzędu marszałkowskiego wojekwództwa kujawsko pomorskiego
Link do strony Krajowej sieci informacyjnej
Odnośnik do strony o punktach informacyjnych