2_02 2_04
2_06

40.Uruchomienie systemu informatycznego o nazwie Baza konkurencyjności

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż od 1 grudnia br. na stronie https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl został uruchomiony system informatyczny o nazwie Baza konkurencyjności służący do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności.


Jednocześnie obowiązek upubliczniania przez Beneficjentów zapytań ofertowych to przełom roku (szczegółowa data zostanie podana w komunikacie instytucji Zarządzającej PO KL, o którym mowa w pkt 5 lit a i pkt 10 podsekcji 3.1.3.1 Wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).


Wymóg obowiązku publikowania zapytań ofertowych oraz wyniku postępowania w Bazie Konkurencyjności wynika z zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W swoich założeniach w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowe mogą składać zarówno beneficjenci PO KL (podmioty, które zawarły umowę/decyzję o dofinansowaniu projektu), jaki i wnioskodawcy (podmioty które złożyły wnioski o dofinansowanie, które zostały zarejestrowane w systemie KSI SIMIK 07-13).Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie konkurencyjności podlegają wszyscy beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności o której mowa w Wytycznych, w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Jednocześnie beneficjenci PO KL, którzy dla danego zamówienia:

  • nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nieprzekracza 14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT), albo
  • jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych, nie stosują go w związku z tym, że wartość zamówienia w ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, ale nie przekracza 30 tys. euro netto, także mogą umieszczać je w bazie, z tym, że w przywołanych przypadkach nie jest to obligatoryjne, a decyzja leży w gestii samego beneficjenta.

 

Należy jednocześnie podkreślić, że konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie Ci beneficjenci PO KL u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę, czy kont w sytuacji, gdy beneficjent nie wystawia żadnego zapytania ofertowego, nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności. System będzie wymagał od beneficjenta rejestracji konta oddzielnie dla każdego projektu. W czasie rejestracji system będzie wymagał podania numeru identyfikacyjnego sygnatury projektu (ID wniosku o dofinansowanie). W związku z powyższym w trakcie rejestracji do systemu należy zgłosić się do swojego opiekuna projektu w celu uzyskania przedmiotowego numeru.

 

 


 

39. Przypomnienie o niewydatkowanych środkach.

 

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL oraz w odniesieniu do art. 168 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zachodzi obowiązek zwrotu niewydatkowanych w danym roku środków, otrzymanych na realizację projektu w zakresie współfinansowania krajowego (15%), przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP2) w formie dotacji celowej. Kwota dotacji celowej niewydatkowana do końca bieżącego roku podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. na właściwy rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przeznaczony do zwrotu środków od beneficjentów. Zwrócone środki dotacji celowej zostaną ponownie przekazane przez WUP w Toruniu na konta projektowe w tej samej wysokości z początkiem 2015 roku (niezwłocznie po udostępnieniu ich przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), bez potrzeby ponownego wnioskowania o przedmiotowe zwroty.


Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, środki z budżetu środków europejskich otrzymane na dofinansowanie projektu w formie płatności (85%) pozostają na rachunku bankowym projektu i rozliczane są zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy.

 

 

38. Zmiana nazwy instytucji pełniącej funkcję IZ PO KL

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w związku z powstaniem w dniu 27 listopada 2013 r. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w wyniku przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, aktualnie właściwą Instytucją Zarządzającą PO KL jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.


Zmiana Ministerstwa nie oznacza konieczności aneksowania zawartych umówo dofinansowanie projektu. Jednak w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie projektu z innych przyczyn, IZ PO KL zaleca przy takiej okazji zaktualizowanie danych w umowie w zakresie wskazania właściwej aktualnie IZ PO KL.


Organem odwoławczym w sprawach dotyczących zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest aktualnie Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

37. Nowe stawki jednostkowe przewidziane dla szkoleń prowadzących do uzyskania certyfikatu ECDL.

 

Z dniem 1 października 2013 r. Polskie Towarzystwo Informatyczne, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wprowadziło nowy ECDL.  Nowa edycja programu certyfikacji zostaje wprowadzona poprzez koncepcję certyfikatu ECDL Profile, w tym ECDL Base i ECDL PTI, zastępując dotychczasowe ECDL Start i ECDL Core. Obowiązujące dotychczas certyfikaty wydawane będą na tych samych zasadach przez okres najbliższych 3 lat. W związku z tym, w obecnie realizowanych projektach PO KL nie są wymagane zmiany  i możliwa jest kontynuacja obecnych  szkoleń  komputerowych i zdawanie egzaminów potwierdzanych certyfikatami ECDL Start i ECDL Core, na podstawie obowiązujących standardów oraz rozliczanie stawkami jednostkowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

 

IZ POKL podjęła decyzję, iż stawki jednostkowe przewidziane dla szkoleń prowadzących do uzyskania certyfikatu ECDL Start  mogą  mieć zastosowanie również do certyfikatu ECDL Base.  W przypadku kiedy Beneficjent zdecyduje się na zamianę  egzaminu z ECDL Start na nowy ECDL Base możliwe jest uwzględnienie takiej zmiany we wniosku o dofinansowanie, jednak pod warunkiem pozostawienia stawki jednostkowej na dotychczasowym poziomie. IZ PO KL  nie przewiduje w realizowanych obecnie projektach wprowadzenia zmian i tym samym określania nowych stawek dla szkoleń prowadzących do uzyskania certyfikatu ECDL PTI Standard. Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła działania mające na celu umożliwienie Beneficjentom dostosowanie założeń projektowych do nowych rozwiązań.

 

W przypadku projektów, które są przewidziane do realizacji w ramach nowych konkursów planowanych w latach 2014-2015 oraz ewentualnych nowych projektów systemowych, IZ PO KL  rekomenduje korzystanie z potwierdzania kwalifikacji nowymi certyfikatami ECDL Profile. Wobec powyższego zastosowanie będą mieć stawki jednostkowe, dotychczas określone w Wytycznych dla szkoleń językowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Start. Co do  szkoleń komputerowych w ramach, których uzyskuje się certyfikat ECDL PTI Standard, brak jest możliwości rozliczania tych usług z zastosowaniem stawek jednostkowych określonych w Wytycznych. W związku z tym, koszty niniejszych szkoleń należy rozliczyć na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. IZ PO KL zadecydowało  o indeksacji stawek jednostkowych dla szkoleń komputerowych i językowych. Stawki będą miały zastosowanie tylko i wyłącznie do umów o dofinansowanie projektu zawartych,  na podstawie wniosków o dofinansowanie, których pierwsza wersja zostanie złożona po 1 stycznia 2014 r.

 

IZ PO KL zwraca uwagę, iż w związku z indeksacją nie ma możliwości zmiany wysokości stawek jednostkowych, obowiązujących w danym projekcie. Zestawienie zaktualizowanych stawek jednostkowych dostępne jest na stronach: www.efs.gov.pl

 


 

36. Pismo IZ PO KL dotyczące opisu dokumentów księgowych potwierdzających wydatki w ramach projektu


 

35. Przypomnienie o niewydatkowanych środkach.

 

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL oraz w odniesieniu do art. 168 Ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zachodzi obowiązek zwrotu niewydatkowanych w danym roku środków, otrzymanych na realizację projektu w zakresie współfinansowania krajowego (15%), przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (IP2) w formie dotacji celowej. Kwota dotacji celowej niewydatkowana do końca bieżącego roku podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. na właściwy rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przeznaczony do zwrotu środków od beneficjentów.Zwrócone środki dotacji celowej zostaną ponownie przekazane przez WUP w Toruniu na konta projektowe w tej samej wysokości z początkiem 2014 roku (niezwłocznie po udostępnieniu ich przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), bez potrzeby ponownego wnioskowania o przedmiotowe zwroty.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, środki z budżetu środków europejskich otrzymane na dofinansowanie projektu w formie płatności (85%) pozostają na rachunku bankowym projektu i rozliczane są zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy.


 

34.  Aktualizacja GWP

 

W ramach przedmiotowej wersji wprowadzono m.in. następujące poprawki:

 

- w części Ostrzeżenia , po wybraniu przycisku „Sprawdź” dodano następujący komunikat: „BENEFICJENT: Sprawdź datę oświadczenia beneficjenta!”. Komunikat ma na celu zwrócenie uwagi Beneficjenta czy w polu została wprowadzona właściwa data. Komunikat jest stały i nie zniknie po uzupełnieniu pola, 

- w tabeli 7 Korekty finansowe , w części Finanse rozwiązano problem z nachodzącymi na siebie polami Korekty finansowe i Suma w przypadku zmniejszenia wielkości okna GWP, 

- rozwiązano problem z pojawianiem się w niektórych przypadkach podczas wczytywania wniosku do GWP komunikatu: „Suma kontrolna wczytanego dokumentu jest nieprawidłowa! Dokument modyfikowany poza generatorem wniosków!”. 

Jednocześnie informujemy, że IZ ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Od dnia 4 do 25 listopada br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.0 jak i 7.5.1. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.1. 

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

 

Aplikację można pobrać również ze strony www.efs.gov.pl lub za pomocą mechanizmu automatycznej aktualizacji dostępnej w GWP.

PobierzGenerator wniosków płatniczych 7.5.1. dla systemów 32 bitowych

PobierzGenerator wniosków płatniczych 7.5.1. dla systemów 64 bitowych

PobierzGenerator wniosków płatniczych 7.5.1. - wersja aktualizacyjna

 

Pobierz: Instrukcja użytkownika


 

33. PEFS 2007 - Help Desk

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO KL podpisała z firmą Britenet umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007 (Formularz PEFS 2007, aplikacja PEFS 2007 - Walidator). Usługi Help Desk są świadczone od 2 września 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usługi Help Desk przedstawione zostały w Procedurze zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednocześnie przypominamy o zakazie przesyłania bezpośrednio na adres e-mail Help Desk Formularzy PEFS 2007 oraz zrzutów ekranów (tzw. screenshotów) zawierających dane osobowe.

32. Pismo Prezesa UOKiK

 

Pismo Prezesa UOKiK dot. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

 

Pobierz
31. Informacja w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

Na podstawie wstępnej informacji otrzymanej od Instytucji Zarządzającej PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż wzorem lat ubiegłych, nie przewiduje się wydania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wobec powyższego, w roku 2013 nie istniał obowiązek informowania Instytucji Wdrażającej, o kwocie przekazanego Beneficjentowi dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie została wydatkowana do końca 2012 roku, wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu.

Niezależnie od powyższego przypominamy, iż Beneficjenci realizujący projekty w ramach Priorytetu VI PO KL w województwie kujawsko - pomorskim zobowiązani są, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, zwrócić niewydatkowaną w danym roku kwotę dotacji celowej w terminie do 31 grudnia.


30. Uwzględnienie aspektów środowiskowych i społecznych w procedurach przetargowych

 

 

Publikujemy zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL dot. uwzględnienia aspektów środowiskowych i społecznych w procedurach przetargowych.

 

Pobierz: Pismo 1 Pdf

 

Pobierz: Pismo 2 Pdf


29. Stanowisko IZ w zakresie określenia sposobu rejestrowania danych kontaktowych uczestników projektów PEFS 2007

 

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 w zakresie określenia sposobu rejestrowania danych kontaktowych uczestników projektów w przypadku, gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu podlega pod kod pocztowy innego miasta, Instytucja Zarządzająca zajęła stanowisko w ww. sprawie.

 

Pobierz: Interpretację IZ nr DZF-VIII-0481-26-ASo/12 Pdf


 

28.  Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące podatku VAT od usług szkoleniowych w projektach PO KL

 

Przedstawiamy Państwu dodatkowe wyjaśnienia dotyczące podatku VAT od usług szkoleniowych w projektach PO KL przesłane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Pobierz: Dodatkowe wyjaśnienia


27. Aktualizacja „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zaktualizowała dokument pt. „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL”. Stanowi on zestaw odpowiedzi, przygotowanych na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań dotyczących interpretacji zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” (wersji: z 15 grudnia 2011 r., z 22 listopada 2010 r. oraz z 28 grudnia 2009 r.).

W ramach aktualizacji, do dokumentu włączono komunikaty i stanowiska dotyczące kwestii kwalifikowalności, które ukazywały się na stronie www.efs.gov.pl jako odrębne dokumenty, niebędące częścią poprzedniej wersji FAQ (w tym, stanowiska IZ PO KL w zakresie zatrudniania i wynagradzania personelu projektu). Ponadto, został on poszerzony m.in. o kwestie: projektów partnerskich, kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem (stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych), zasady efektywnego zarządzania finansami, wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również tematykę zasady konkurencyjności oraz rozliczania kosztów osobowych w projekcie.

W celu zapewnienia właściwego stosowania zapisów FAQ, przy każdej z odpowiedzi zamieszczono informację o okresie jej obowiązywania.

Informacje zawarte w dokumencie są ogólnymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL.

Pobierz plik: FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL


 

 

26. Pismo ws. kwalifikowalności podatku VAT

 

Pismo IZ PO KL w sprawie oceny kwalifikowalności podatku VAT związanego z usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego.

 

Pobierz: Pismo IZ Pdf


 

25. Pisma IZ PO KL w sprawie danych osobowych  przetwarzanych w zbiorze danych Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

 

Pobierz: Pismo Instytucji Zarządzającej Pdf

Pobierz: Pismo Instytucji Pośredniczącej Pdf


 

24. Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie przypadków dotyczących automatycznego pozbawiania statusu osób bezrobotnych, uczestniczących w projektach w ramach PO KL, objętych ubezpieczeniem społecznym z tego tytułu.

 

Pobierz Pdf


23. W związku z wynikami audytu Komisji Europejskiej przeprowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie zapisów umowy dotyczącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu (gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa itp.) zawartej pomiędzy bankiem i beneficjentem w szczególności zapisu mówiącego, że każda zmiana w umowie o dofinansowanie wymaga poinformowania banku i podpisania załącznika. Nie respektowanie takiego zapisu rodzi bowiem ryzyko utraty ważności pierwotnej umowy  z bankiem, a tym samym utraty gwarancji, przed czym Instytucja Wdrażająca przestrzega Beneficjenta. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o nadzorowanie powyższej kwestii w realizowanych przez Państwa projektach w ramach Priorytetu VI PO KL.
22. Pismo MRR dot. kwestii zwolnienia z podatku VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

 

Pobierz Pdf


21. Pismo MRR dot. kwalifikowalności dodatków do wynagrodzeń w ramach projektów realizowanych w PO KL.

 

Pobierz Pdf


20. Mając na uwadze liczne zapytania i wątpliowści dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji godzin i zadań Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała dokument, w którym przykładowo zestawiono formy zatrudnienia personelu projektu w kontekście wymogu prowadzenia ewidencji godzin i zadań.

 

 

dot1 Pobierz plik Pdf


19. Stanowisko Instytucji Zarządzającej odnośnie oszczędności osiągniętych w projektach. Pdf
18. Opracowano ostateczną wersję dokumentu Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie.

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w związku z wprowadzeniem w Planach Działania na rok 2011 kryteriów wyboru projektów dotyczących efektu zatrudnieniowego w ramach niektórych Działań PO KL mającym przyczynić się do wzrostu poziomu zatrudnienia oraz zwiększenia efektywności realizowanych projektów, Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała ostateczną wersję dokumentu Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie. Dokument obowiązuje do naborów i konkursów ogłoszonych od 2011 r.

Do pobrania:

Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Pdf

Załącznik nr 1 Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej Pdf
17. Wyłączenie stosowania fragmentu "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL"


Instytucja Zarządzająca PO KL informuje, że w związku z wejściem w życie aktualizacji "Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.", zapis "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL" (część 6.16 "Procedura odwoławcza", podtytuł „Etap sądowy procedury odwoławczej – skarga do sądu administracyjnego”) dotyczący możliwości skierowania skargi do sądu administracyjnego w sytuacji pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia nie powinien być stosowany.

Z Wytycznych usunięto proponowany pierwotnie zapis odnoszący się do ww. kwestii w związku z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok sygn. II GSK 106/11), dokonanym w oparciu o interpretację zapisów art. 30 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wskazującym, iż w sytuacji pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia skarga nie jest niedopuszczalna. Tym samym stosowanie ww. fragmentu Zasad powodowałaby ryzyko podejmowania przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych czynności w ramach procedury odwoławczej na poziomie sądowym, które wobec orzecznictwa NSA będą bezskuteczne.

Wnioskodawcy, których instytucje organizujące konkurs lub rozpatrujące środki odwoławcze poinformowały zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Zasad o możliwości wniesienia skargi w przypadku pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia, powinni mieć na uwadze powyższy komentarz dotyczący orzecznictwa NSA w opisywanej kwestii.


16. FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków

 

 

Przedstawiamy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL. Są to ogólne interpretacje Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL. Dokument zawiera m. in. nowe zagadnienia (np.różnicę pomiędzy zasadą konkurencyjności a zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz problem egzekwowania reguły proporcjonalności w przypadku projektów partnerskich) oraz zmienioną interpretację dotyczącą podwójnego finansowania wydatków w kontekście urlopu wypoczynkowego oraz kwestię sumowania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności.

 

Pobierz: F.A.Q.


15. Pismo MRR o zmienionej  interpretacji dotyczącej  sposobu sumowania zamówień w ramach zasady konkurencyjności Pdf
14. Ważne !!! Wytyczne WUP w Toruniu dotyczące dokonywania zwrotu środków przekazanych na realizację projektów
13. W świetle stanowiska Departamentu Rynku Pracy  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnym jest osoba, która nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące.

 


Oznacza to, iż osoby pobierające stypendium stażowe lub szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w projekcie realizowanym przez inny podmiot niż PUP jako podlegające obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tego tytułu nie mogą posiadać statusu bezrobotnego.


Należy jednak wskazać, iż osoby takie pomimo utraty statusu bezrobotnego posiadają tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu uczestnictwa w w/w stażu/szkoleniu. Otrzymują również stypendium, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.
Jednocześnie osoby, które utraciły status bezrobotnego i prawo do zasiłku z tytułu uczestnictwa
w projekcie realizowanym  przez inny podmiot niż PUP w ramach którego otrzymywały stypendium stażowe/szkoleniowe – mogą po zakończeniu udziału w projekcie zarejestrować się ponownie w PUP i na mocy art. 73 ust. 6 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy powrócić na zasiłek na okres uzupełniający.


12.  Informacja dotycząca ewidencji godzin pracy - pobierz Pdf
11. Zmiana podatku od towarów i usług

 


W związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2011 roku zmian podatku od towarów i usług, wynikających z ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) mających wpływ na projekty realizowane w ramach PO KL, możliwe jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 22 listopada 2010 r. podjęcie przez podmiot będący stroną umowy negocjacji z Beneficjentem w zakresie zmian w budżecie projektu.


Pobierz: Proponowane rozwiązanie Instytucji Zarządzającej PO KLPdf


10. Komentarz do rozporządzeń w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną oraz pomoc de minimis

 


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, przekazuje do wiadomości dokument pt. „Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc”, omawiający kwestie związane z wejściem w życie:

•    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Powyższy dokument, opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, stanowi materiał pomocniczy i instruktarzowy dla podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – uwzględniając definicje pojęć używanych w rozporządzeniach, poszerzoną o praktyczne przykłady ich zastosowania oraz wyjaśnienia dotyczące prawidłowego sposobu wypełniania formularza składanego przez podmiot ubiegający się o pomoc.
Dokument został skonsultowany z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje zawarte w dokumencie stanowią komentarz do obowiązujących przepisów oraz nie mogą być traktowane jako odrębne źródło prawa.


Pobierz:
Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc.
Pdf
9. Pismo z MRR z dnia 26 lipca 2010 r. - Wstępna analiza wyników dotychczas przeprowadzonych kontroli przez Instytucję Audytową - stwierdzone uchybienia w procedurze udzielania zamówień publicznych. Pdf
8. Zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność, przy czym za termin złożenia wniosku o płatność uznaje się dzień wpływu papierowej wersji przedmiotowego dokumentu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Pobierz: Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departament Zarządzania EFS z dnia 09.04.2010 r. znak DZF-IV-82252-323-ML/10 Pdf


7. Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departament Zarządzania EFS z dnia 09.04.2010 r. znak DZF-IV-82252-9-IK/10 zawierające dodatkowe wyjaśnienia ZUS w zakresie naliczania składek społecznych i zdrowotnych oraz informacje o wysokości składki zdrowotnej od świadczeń zwolnionych od podatku dochodowego.

 

Pobierz pismo Pdf
6. Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS z dnia 01.04.2010 znak DZF-IV-82252-178-IK/10 NK: 44490/10 dotyczące sumowania zamówień wg rodzaju usługi/dostawy w ramach zasady konkurencyjności.

Pobierz pismo Pdf
5. Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Departament Zarządzania EFS z dnia 16 marca 2010 r. znak DZF-IX-82250-33-JŚ/10 w sprawie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2010 roku, Nr 38, poz. 207) oraz obowiązku stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7”.
Pobierz: pismo Pdf
4. Wytyczne w zakresie organizacji staży / praktyk zawodowych oraz szkoleń / kursów w ramach Poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Pobierz pismo Pdf
3. Pismo   Ministerstwa   Rozwoju   Regionalnego -  Departament  Zarządzania  EFS z dnia 30.07.2009 znak DZF-IV-92262-464-MRy/09 w sprawie środków na lokatach bankowych.

Pobierz pismo Pdf
2. Pismo MF z dnia 8.05.2008 znak IP3/033/1/KHB/08/518 w sprawie interpretacji ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – w zakresie przekazywania i rozliczania środków dotacji rozwojowej.

Pobierz pismo Pdf
1.  Wytyczne jak przygotować się do kontroli realizowanego projektu?

Pobierz pismo Pdf
Poprawiony: piątek, 05 grudnia 2014 13:13  
Link do strony gokl gov pl
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego dotyczący funduszy
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego
Link do strony roefs pl
Link do strony regionalnego ośrodka pomocy społecznej w toruniu
Link do strony polska w ue
Link do strony mapy projektów urzędu marszałkowskiego wojekwództwa kujawsko pomorskiego
Link do strony Krajowej sieci informacyjnej
Odnośnik do strony o punktach informacyjnych